این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
Home > سخنرانان کلیدی
.: سخنرانان کلیدی

 
پروفسور محمد جمشیدی
دانشگاه تگزاس


پروفسور نادر باقرزاده 
دانشگاه کالیفرنیا، ایروین


دکتر امیرحسین دوائی
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری