این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
Home > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

 

مسئول پشتیبانی:
مهندس احمد لکمهندس انیس وثوق
مسئول امور اطلاع رسانی و انتشاراتمهندس زهرا خادم

اعضای کمیته اجرایی:

الهام مطلبی


علیرضا مرادی


نسیمه مرادی