این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
Home > دبیران و کمیته علمی
.: دبیران و کمیته علمی

دبیران:

     دکتر علی جبار رشیدی    
رئیس کنفرانس
    پروفسور کیوان ناوی     
دبیر کنفرانس
دکتر محسن ابراهیمی مقدم
دبیر علمی کنفرانس
 

کمیته علمی:
 پروفسور محمد تشنه لب

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 
پروفسور محمد عشقی

دانشگاه شهید بهشتی

 
دکتر قاسم جابری پور

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 
پروفسور احمد خادم زاده

 مرکز تحقیقات مخابرات


دکتر مرتضي صاحب الزماني

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
دکتر امید هاشمی پور

د
انشیار دانشگاه شهید بهشتی

 
دکتر محمدرضا جاهد مطلق

دانشیار دانشگاه علم و صنعت

 
دکتر فریدون شمس

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور محمود فتحی

دانشگاه علم و صنعت ایران


دکتر علی جهانیان

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی


دکتر حمید دهقانی

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر


دکتر حسین خالقی بیزکی

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 
 دکتر مقصود عباسپور

استادیار دانشگاه شهید بهشتی


دکتر سید مجتبی حسینی

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر


دکتر محمد عسگری

استادیار دانشگاه صدا و سیما

دکتر محمدعلی بالافر

استادیار دانشگاه تبریز


دکتر سعید پاشازاده

دانشیار دانشگاه تبریز