این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
| درباره کنفرانس > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

بررسی مدل و اثبات ویژگی¬های رفتاری سیستم¬ها

1395/09/17
دکتر سعید پاشازاده
ظرفیت 100 نفر

روش¬های رسمی مبتنی بر ریاضیات هستند و با هدف قابلیت اثبات ویژگی¬های رفتاری سیستم¬های مختلف ایجاد شده¬اند. زبان¬های رسمی مختلفی وجود دارند که هر کدام از آ¬ن¬ها برای اثبات برخی ویژگی¬های محدود و یا سیستم¬های خاصی ایجاد شده¬اند. اغلب روش¬های رسمی قابلیت تعمیم پایینی برای استفاده در حوزه¬های متنوع دارند. شبکه پتری رنگی سلسله مراتبی توسعه¬ای از شبکه پتری سنتی است که قابلیت مدل¬سازی آن به¬طرز چشمگیری توسعه یافته است. این روش رسمی برای مدل¬سازی و بررسی ویژگی¬های رفتاری سیستم¬های همروند در مرحله طراحی ابداع شده است. شبکه¬ پتری رنگی دارای واسط گرافیکی ساده بوده و از زبان هوش مصنوعی ML استفاده می¬کند و مبتنی بر تئوری کیسه است و یکی از روش¬های رسمی پرکاربرد محسوب می¬شود که قابلیت بسیار زیادی در مدل سازی انواع سیستم¬های توزیعی و همروند دارد. در شبکه پتری رنگی، مدل ایجاد شده برای اثبات ویژگی¬های رفتاری سیستم با انجام تغییرات جزئی، قابلیت استفاده برای شبیه¬سازی و استخراج معیارهای کارآیی سیستم را هم دارد. بدین ترتیب با ایجاد یک مدل، ابتدا صحت ویژگی¬های رفتاری سیستم اثبات شده و سپس معیارهای کمی کارآیی سیستم با همان مدل قابل استخراج است.
در این کارگاه مد نظر است که ابتدا شبکه¬ پتری کلاسیک و مبنای ریاضی آن بطور اجمالی معرفی شود. سپس شبکه¬ پتری رنگی معرفی خواهد شد و بطور اجمالی زبان هوش مصنوعی ML معرفی خواهد شد. در ادامه یک سیستم نمونه با استفاده از ابزار متن باز CPN Tools با شبکه پتری رنگی سلسله مراتبی مدل¬سازی و اجرا شده و فضای حالت آن استخراج خواهد شد. سپس بررسی مدل به همراه زبان¬های LTL و CTL معرفی خواهند شد و چند ویژگی رفتاری پر کاربرد با این زبان¬ها فرموله خواهند شد. سپس این ویژگی¬ها با جستجو در گراف فضای حالت اثبات خواهند شد. در انتها نحوه شبیه¬سازی سیستم با استفاده از مدل توسعه یافته و استخراج معیارهای کارآیی سیستم نمایش داده خواهد شد.


لينك اصلي

گنورادیو؛ ابزار متن باز و رایگان برای رادیو نرم افزاری

1395/09/17
جناب آقای دکتر حسین خالقی بیزکی - محسن فرهنگ
ظرفیت 40 نفر

در این کارگاه آموزشی یک نرم افراز متن باز و رایگان مخابراتی به نام گنورادیو ارائه می شود.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر